دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ایرج   سهرابی حقدوست

پست الکترونیکی : i-sohrabi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آسیب شناسی دامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/07/01

ایرج سهرابی حقدوست

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^